Fusion Sport   Mizuno   Aalborg Fysioterapi   DGI  

Log ind

 1. Husk mig

Vedtægter

§ 1. Klubbens navn

Aalborg Øst Road Runners Club (Aalborg Øst RRC).

Adressen er: Tornhøjvej 1, 9220 Aalborg Øst.

Klubben er beliggende i Aalborg kommune.

Klubben er medlem af Dansk Atletik Forbund og Dansk Idræts forbund. Foreningen kan tilslutte sig andre organisationer eller sammenslutninger, som kan medvirke til fremme af foreningens formål.

§ 2. Formål

 • At udbrede kendskabet til løb/motion og på anden måde virke for denne sports fremme
 • At give medlemmerne de bedst mulige betingelser for at dyrke deres sport.
 • At skabe gode motions- og konkurrencemuligheder.
 • At skabe et godt klubliv.
 • Klubben bygger desuden på den grundidé, at enkeltpersoner ikke favoriseres på bekostning af bredden.

§ 3. Klubben kan have både aktive og passive medlemmer

Klubben kan havde både aktive og passive medlemmer. Alle medlemmer over 18 år er seniormedlemmer. Medlemmer under 18 år er ungdomsmedlemmer. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved beslutning på en ordinær generalforsamling. Forslag om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. Æresmedlemmer er fritaget for at betale kontingent.

§ 4. Indmeldelse

Ansøgning om indmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen under den i § 1 nævnte adresse. Indmeldelsesblanketter fås på klubbens kontor. Unge under 18 år kan indmeldes ved deres forældre eller værge. Optagelse sker på årsbasis. Indmeldelse kan finde sted på et hvilket som helst tidspunkt af året. Indmeldelsen er bindende for mindst et år, og i øvrigt indtil udmeldelse sker efter de i § 5 anførte regler. Ved indmeldelse udleveres 1 eksemplar af klubbens vedtægter.

§ 5. Indmeldelse

Indmeldelse er bindende, indtil klubbens bestyrelse eller kontor har modtaget skriftlig udmeldelse. Udmeldelse kan kun ske med 1 måneds varsel til den 1-1 eller 1-7.

§ 6. Indskud og kontingent

Regler om indskud, kontingenter og særlige medlemsbidrag fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Oplysning om de for tiden gældende satser fås ved henvendelse til klubbens bestyrelse eller kontor.

§ 7. Restance

Når et medlem ikke har betalt forfaldent kontingent senest en måned efter forfaldsdag, skal klubben skriftlig anmode medlemmet om beløbets indbetaling inden 14 dage fra brevets dato. Er beløbet ikke betalt inden denne frist, kan gælden overgives til inddrivelse ved inkasso, og bestyrelsen kan slette den pågældende som medlem af klubben. Genoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden og nyt indskud. Tilsvarende regler gælder for anden skyld til klubben. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage et medlem, der indgiver skriftlig og nærmere begrundet ansøgning derom, for betaling af kontingent, dog højst for et regnskabsår ad gangen.

§ 8. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen kan således tage stilling til alle spørgsmål, i hvilke dens kompetence ikke i disse vedtægter udtrykkeligt er udelukket. Spørgsmål, som klart falder uden for klubbens formål, jfr. § 2, kan dog ikke behandles på generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i den sidste uge af januar måned. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden eller ved bekendtgørelse i klubbens officielle blad eller på klubbens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder medlemsforslag til ændringer i vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Alle klubbens seniormedlemmer har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.  Passive medlemmer skal dog have været medlemmer af klubben i mindst 1 år.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent m.v.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af revisorer.
 9. Eventuelt.

§ 9. Generalforsamlingens beslutningsdygtighed

På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ændringer i og tilføjelser til vedtægterne kræver dog, at to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. For så vidt der fremsættes krav derom af 1 af de fremmødte medlemmer, skal afstemningen foregå skriftlig. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder anledning dertil, og skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25 af klubbens medlemmer skriftlig forlanger dette med angivelse af, hvad de ønsker behandlet. Indvarslingen finder sted efter de i § 8 angivne regler og skal, når den sker ifølge begæring fra medlemmerne finde sted senest 30 dage efter begæringens modtagelse.

§ 11. Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, sådan at 3 medlemmer afgår i lige år, og de 4 andre i ulige år.

Suppleanterne er på valg hvert år.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand samt en næstformand, der fungerer i formandens forfald. Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en kasserer og evt. flere bestyrelsesmedlemmer derudover til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender. Herunder forstås også at de udpegede bestyrelsesmedlemmer enten alene eller i fællesskab skal kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter som netbank og elektroniske betalingskort. Ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes klubben dog af den samlede bestyrelse.

§ 12. Protokol

Der skal skrives et referat over det på generalforsamling og bestyrelsesmøder passerede, som indføres i en protokol. Referatet skal for generalforsamlingens vedkommende underskrives af dirigenten og bestyrelsen, og for bestyrelsesmødernes vedkommende af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 13. Bestyrelsesmøder

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det fornødent, men mindst 1 en gang i kvartalet, eller når to af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede. Afgørelser træffes ved almindelig flertal, se dog § 16, stk.1. I tilfælde af stemmelighed giver formandens stemme udslaget. Ved bestyrelsesmøderne skiftes medlemmerne til at udsende dagsorden og lede møderne.

§ 14. Klubbens daglige drift

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af formanden eller næstformanden samt yderligere et eller to medlemmer. Forretningsudvalget kan supplere sig med et medlem uden for bestyrelsen. Forretningsudvalget er berettiget til at handle på klubbens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse, men har i så fald pligt til at forelægge sagen til godkendelse for bestyrelsen på førstkommende møde. Den daglige drift af klubbens anlæg og klubbens administration varetages om nødvendigt af lønnet personale. Som leder kan ansættes en forretningsfører.

§ 15. Regnskab

Administrationen fører på bestyrelsens vegne et medlemskartotek samt bogholderi og regnskab, der til enhver tid viser klubbens drift og økonomiske stilling på overskuelig måde. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der til enhver tid kan forlange at få forevist samtlige bilag og kassebeholdningen, og som overfor bestyrelsen er pligtige til at gøre opmærksom på dispositioner, som de finder uforsvarlige eller regnskabsmæssige betænkelige. Samtidig med, at regnskabet foreligger til klubbens årlige generalforsamling, skal de kritiske revisorers skriftlige beretning foreligge. Bestyrelsen er derudover berettiget til at antage en lønnet, statsautoriseret revisor.

§ 16. Eksklusion og karantæne

Stk. 1 Personer, som af DIF er idømt karantæne som følge af dopingmisbrug, kan ikke være eller optages som medlemmer så længe karantænen varer.

Stk. 2 Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere et medlem som på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter jævnfør Dansk Atletik Forbund, Dansk Idræts Forbunds love og § 2 i vedtægterne. Bestyrelsen skal dog forinden have givet det pågældende medlem adgang til at udtale sig. Afgørelsen skal begrundes, og mindst 4 af bestyrelsens medlemmer skal have stemt for den.

Stk. 3 Den ekskluderede kan altid forlange sagen forelagt for en generalforsamling. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med mindre den ordinære generalforsamling er umiddelbart forestående. Eksklusionen skal være optaget som særskilt punkt på dagsordenen, og det pågældende medlem skal have adgang til at udtale sig.

Har et medlem på grov måde tilsidesat sine medlemsforpligtelser, uden at dette giver anledning til eksklusion, kan bestyrelsen idømme det pågældende medlem karantæne i indtil 3 måneder. De overfor i stk. 2 nævnte regler finder tilsvarende anvendelse. Tilsidesætter det pågældende medlem herefter fortsat på lignende måde sine medlemsforpligtelser, kan spørgsmålet om eksklusion afgøres ved simpelt stemmeflertal i bestyrelsen. Reglen i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

§ 17. Almindelige bestemmelser

Klubbens aktive medlemmer kan med bestyrelsens tilladelse deltage i konkurrencer for andre klubber og foreninger inden for de sportsgrene, som udøves i klubben.

§ 18. Klubbens ophør

Beslutning om klubbens ophør kan kun tages på to på hinanden følgende og i den anledning specielt indkaldte generelforsamlinger, der skal holdes med mindst én måneds mellemrum. Beslutningen om ophør skal på begge disse generalforsamlinger vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer. Bestemmelser om afvikling af klubbens forpligtelser, samt om salg af ejendele og lignende i likvidationstilfælde, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Overskuddet går til de i § 2 nævnte formål.